Co se nám již povedlo z našich slibů splnit, nebo k čemu jsme naší činností přispěli?

Stav k 31.12.2016 (Rozklikněte téma pro podrobnější výpis bodů)

Zveřejňování informací a otevřenost radnice
– Otevřeli jsme jednání zastupitelstva. Dostáhli jsme zveřejňování podkladů pro jednání na webu města, včetně termínů jednání výborů a komisí
– Otevřeli jsme jednání kontrolního výboru všem občanům. U finančního výboru náš návrh nebyl většinou členů přijat, prosadili jsme alespoň zveřejňování zápisů na webu města.
– Zavedli jsme videozáznamy jednání zastupitelstva a poskytujeme textové přenosy. Od září 2015 videopřenosy pořizuje město na svém webu. Pořizování záznamů bylo přislíbeno, ale nikoli realizováno, budeme na to nadále tlačit.
– Začátek jednání zastupitelstva byl na náš podnět přesunut na 15:00, aby bylo zastupitelstvo občanům přístupnější.
– Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod.
– Prosadili jsme zřízení komise pro otevřenost, která se tématem otevřenosti zabývá trvale
– Poprvé v historii jsme zveřejnili majetková přiznání našich zastupitelů a ke stejnému kroku přiměli většinu ostatních kolegů
– Komentovali jsme konkrétní problémy nového webu mestovsetin.cz
– Na náš podnět začal městský úřad zveřejňovat zprávy z komisí města
– V komisi pro otevřenost jsme prosadili zveřejňování veřejných zakázek od 200 00 Kč na městském webu. Původní požadavek byl na 50 000 Kč, ale argumenty zadavatelů zakázek převážily.

Zapojení občanů do rozhodování
– Iniciovali jsme zřízení osadního výboru Semetín pro lepší řešení problémů této části města. Osadní výbor do rozpočtu na rok 2016 prosadil konkrétní kroky k vylepšení kvality života v opomíjené části města, zejména odkup hřiště
– Prosadili jsme poprvé od roku 1989 účast občana – nezastupitele v kontrolním výboru
– Nominovali jsme řadu nestranických odborníků pro práci v komisích rady
– Pravidelně sbíráme podněty přes web napadyprovsetin.cz a pokud je to možné, předáváme je dále příslušným úředníkům. Jako jeden z prvních jsme podpořili otevření bývalé železniční vlečky pro cyklisty a vybudování cyklostezky kolem polikliniky namísto nesmyslného protažení Nádražní ulice. Další nápady jsme předali vedoucími odborů nebo je plánujeme přivést k životu sami.
– Přinesli jsme podnět pro radu města na vypsání grantů pro mladé lidi v programu Spektrum
– Vydali jsme vlastní informační zpravodaj o rozsáhlém projektu výstavby obchodní galerie v prostoru přednádraží a upozornili jsme občany, že se mohou zúčastnit územního řízení
Životní prostředí
– Připomínkovali jsme strategický plán města Vsetína tak, aby v něm byl brán ohled na ochranu životního prostředí a další priority udržitelného rozvoje
– V komisi pro životní prostředí pravidelně projednáváme problematické oblasti a navrhujeme jejich řešení
– Upozornili jsme na problematiku možného světelného znečištění cyklostezky do Jasenice
– Připomínkovali jsme problematiku výstavby třetí etapy Bike Arény Semetín v rámci procesu hodnocení vlivu na životní prostředí EIA
– Uspořádali jsme dva happeningy spojené se sběrem podpisů pod petici Zachovejme limity, nebourejte domovy
– Účastnili jsme se řešení náhrady vzrostlých stromů na Dolním náměstí
– Informujeme o smogu a navrhli jsme opatření které by jeho negativní dopady snižovaly
– Upozornili jsme na nedostatky spojené s rekonstrukcí sídliště Luh, jako byl zdraví ohrožující nedostatky v označení výkopových prací nebo nedostatečné osvětlení
– Podpořili jsme požadavky občanů Bečevné, kteří odmítali rozšiřování další soukromé domovní a bytové výstavby do krajiny. Prohlubování tzv. sídlení kaše by navíc zasáhlo i cenné lokality vstavače mužského – vzácné orchideje, které náš starosta považuje za “běžnou”.

Ekonomika a finance
– Upozornili jsme na riziko přidělení zakázky na městské televizní vysílání bez výběrového řízení a připomínkovali jsme tohle výběrové řízení i na základě dotazníků veřejnosti
– V rámci komise pro otevřenost jsme připravili nová pravidla pro zveřejňování smluv města – realizováno od července 2015, kdy město Vsetín zveřejňuje své smlouvy na portálu veřejné správy
– V rámci komise pro otevřenost jsme připravili nová pravidla pro veřejné zakázky s cílem zvýšit transparentnost procesu a ušetřit městu peníze (budou zveřejňovány zakázky od 50 tisíc, mělo by být realizováno v března 2016)
– Upozornili jsme na některé nehospodárné výdaje v IT kapitole rozpočtu města
– Upozornili jsme na nevhodné rozdělování sportovních a kulturních dotací
– Navrhli jsme změny pro Fond rozvoje bydlení, aby si občané mohli půjčovat za nižší úroky a aby bylo možné fond použít také na financování kotlíkových dotací
– Prosadili jsme zveřejňování žádostí o kulturní a sportovní granty
Sociální problematika
– v rámci „Noci venku“ jsme se připojili k celostátní kampani na podporu řešení problematiky lidí bez domova
– Prosadili jsme vyhlášku, která snižuje počet povolených heren z 32 na jedinou adresu.
– Jednali jsme s Agenturou pro sociální začleňování, aby přehodnotila neudělení podpory Vsetínu, díky které by mohl lépe dosáhnout na evropské sociální dotace. Nakonec se podařilo spolupráci s Agenturou navázat.